Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

No 4. janvāra līdz 4. februārim pieejams ES atbalsts mežsaimniecības infrastruktūras attīstībai

2016-01-11

Plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam meža īpašniekiem pieejams ES atbalsts pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. (MK noteikumi Nr.600

“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

Apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Pasākumā atbalsta šādu ar mežsaimniecību saistītu aktivitāti:

Atbalsta nosacījumi

Atbalsta intensitāte

Plānošanas periodā maksimālā attiecināmā summa vienam atbalsta pretendentam ir 300 000 EUR.

Pieteikšanās kārta atvērta no 04.01.2016. līdz 04.02.2016

Lai pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā “Atbalsta ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem  vismaz 30 punkti. (MK noteikumi Nr. 600 5. pielikums)

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos www.lad.gov.lv 

Atpakaļ