Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

No 2015.gada 6. jūlija līdz 4. augustam LAD uzsāk pieteikumu pieņemšanu pasākumam Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā.

2015-06-18

Atbalstāmā aktivitāte saistībā ar mežu - meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);

Atbalsta saņēmējs: Lauku saimniecība; Juridiska persona (privātā kapitāla daļas > 50 %); Pašvaldība; Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs; Fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs. 

Atbalsta nosacījumi

·      Pārbūvējamai vai atjaunojamai meliorācijas sistēmai jābūt reģistrētai meliorācijas kadastrā;

·      meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem;

·      izrokamās grunts apjoms ir vismaz 30 % no izbūvē izraktā darbu apjoma.

Atbalsta intensitāte:

Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana  60%

Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos   70 %

Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana,ja tiek ierīkotas videi draudzīgas meliorācijas sistēmas (sedimentācijas baseins, meandrs, mitrājs)   80 %

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 90 %

Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts un valsts nozīmes sistēmās 100 %

Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa līdz 300 000 EUR

Projektu iesniegumus iesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Plašāka informācija www.lad.gov.lv vai zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000

Atpakaļ