Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

No 2015.gada 15.oktobra līdz 16.novembrim LAD pieņem projektu iesniegumus meža apsaimniekošanā!

2015-09-17

No 2015.gada 15.oktobra līdz 16.novembrim Lauku atbalsta dienests pieņems projektu iesniegumus Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumos:

Atbalsta apmērs

Nr.
p. k.

Atbalstāmā aktivitāte

Attiecināmo izmaksu summa
(euro par hektāru)

Atbalsta intensitāte (%)

par mežaudzes ierīkošanu

par retināšanu vai kopšanu

1.

Meža ieaudzēšana

1.1.

Meža ieaudzēšana

1085

204

70 mistraudzēm* un priedēm tīraudzē

1.2.

Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana

648

204

70 mistraudzēm* un priedēm tīraudzē

2.

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

2.1.

Meža atjaunošana un kopšana

1085

204

100

3.

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

3.1.

Jaunaudžu retināšana

440

70 mistraudzēm* un priedēm

60 pārējām

3.2.

Jaunaudžu retināšana ar atzarošanu

613

70 mistraudzēm* un priedēm

60 pārējām

3.3.

Neproduktīvas mežaudzes nomaiņa

993

204

70 mistraudzēm*

3.4.

Valdošās koku sugas nomaiņa

307**

*   Mistraudze ir mežaudze, kurā citu koku sugu piemistrojuma īpatsvars (koku skaits) mežaudzē ir vismaz 25 procenti.

** Ja retināšana nepieciešama mežaudzes ierīkošanas gadā saskaņā ar Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu.

Meža ieaudzēšana

Pasākuma aktivitātes:

Atbalsta pretendents:

 Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

Papildus nosacījumi:

 Atbalsta intensitāte 70% no attiecināmajām izmaksām.

 

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Pasākuma aktivitāte - atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams:

Atbalsta pretendents:

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

 Papildus nosacījumi:

Atbalsta intensitāte 100% no attiecināmajām izmaksām.

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Pasākuma aktivitātes: 

Atbalsta pretendents:

 Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

 Papildus nosacījumi:

Sīkāka informācija www.lad.gov.lv

Atpakaļ