Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Meža konsultants piedalās LVMI Silava projektā "Risinājumu izstrāde bērza finierkluču plantāciju produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai ar krājas kopšanas cirtēm"

2018-05-02Risinājumu izstrāde bērza finierkluču plantāciju produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai ar krājas kopšanas cirtēm

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam
pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā"
apakšpasākuma 16.2. "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"
līdzfinansēts projekts Nr. 17-00-A01620-000022

Projekta vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 15.12.2017
Beigu datums: 31.12.2019

Pētījuma kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 99996,76 €.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt praktiski pielietojamu matemātisku modeli bērzu finierkluču plantāciju un mežaudžu krājas kopšanas ciršu ekonomiskās efektivitātes aprēķiniem, kā arī sagatavot vadlīnijas audžu produktivitātes un iegūstamās apaļkoksnes kvalitātes uzlabošanai ar krājas kopšanas cirtēm, veicinot mežsaimnieku un koksnes pārstrādes uzņēmumu sadarbību augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā no bērza apaļkoksnes.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atpakaļ