Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

22.12.2015. grozījumi Aizsargjoslu likumā

2016-01-11

22.12.2015. stājās spēkā Aizsargjoslu likuma grozījumi, kas paredz:

ūdensobjektu aizsargjoslās (gan pirmajos 10 metros, gan pārējā aizsargjoslas daļā) audzēs, kurās valdošā koku suga ir baltalksnis, ir atļauta kailcirte līdz 1 ha lielai platībai.

Cērtot baltalkšņu audzes aizsargjoslā ir jāievēro šādi nosacījumi:

Ir daži ieteikumi, kas nav noteikti ar normatīvajiem aktiem, tomēr, mežā īpašnieki, kuri plāno veikt baltalkšņu audžu apsaimniekošanu, ir aicināti saimniekot šādi:

Lai veicinātu velēnas veidošanos un aizsargjoslas, kā filtra, labāku funkcionēšanu vēlama ~2 m platas, no kokiem  brīvas joslas atstāšana upei tuvākajā platībā tas nozīmētu neveikt koku stādīšanu pirmajos 2 metros gar upes krastu, veicot kopšanas cirti, iespēju robežās novākt kokaugus šajā joslā.

Vecās baltalkšņu audzes novākšanu, iespēju robežās, apvienot ar upes atbrīvošanu no sakritušajiem kokiem.

Ja baltalkšņu audze vecāka par 35 gadiem, baltalkšņu audzes nomaiņai un meža atjaunošanai iespējams izmantot ES finansējumu, pasākuma 8."Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā", 8.5 apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmas noturības un ekoloģijas vērtības uzlabošanai". Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" sniedz bezmaksas konsultācijas un palīdz sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un projekta iesniegumu.

Atpakaļ